Aktualności

28.11.2018
Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa
związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467) Starosta Kluczborski zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467) Starosta Kluczborski zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów świadczące w szczególności:

- poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób
w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne,

- nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się jednostek, o których mowa wyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- informację o nazwie jednostki;

- zakres poradnictwa;

- adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;

- dni i godziny dostępności;

- kryteria dostępu do usługi;

- informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);

- informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Kluczborskiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kluczborskiego, stronie internetowej starostwa i urzędów gmin na obszarze powiatu, w środkach masowego przekazu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Proszę o przekazanie informacji do Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku do dnia 15.12.2018 roku na adres e-mail: promocja@powiatkluczborski.pl