Zboża ozime Agrofag: skrzypionki

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU

ODDZIAŁ  W KLUCZBORKU

ul. Żeromskiego 3B, 46-200 Kluczbork

tel./fax: (77) 418 66 78

www.piorin.gov.pl/opole, e-mail: o-kluczbork@piorin.gov.pl

Roślina: zboża ozime
Agrofag:  skrzypionki

Data publikacji komunikatu:     31.05.2017 r.

Data zakończenia zabiegów :    12.06.2017 r.


Szczegóły:
Na plantacjach zbóż ozimych stwierdzono występowanie skrzypionek.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania skrzypionek należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Na plantacjach zbóż ozimych występują 2 gatunki skrzypionek: skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitek. Chrząszcze skrzypionek zimują w ściółce, darni lub między korzeniami. Wiosną, gdy temperatura przekracza 10oC przelatują na rośliny żywicielskie. Jaja składane są od połowy maja do połowy czerwca. Po upływie około 2 tygodni wylegają się larwy. Szkody na plantacjach powodują zarówno chrząszcze jak i larwy (wyjadanie tkanki miękiszowej liści). Żerowanie w sprzyjających warunkach rozpoczyna się w II dekadzie kwietnia. Rozwojowi tych szkodników sprzyja ciepła pogoda w okresie wiosny.

Zalecenia:
Zabiegi zwalczające przeprowadza się:

w  pszenicy ozimej
• w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj. stwierdzenia 1-2 larw na 1 źdźble lub
• w przypadku stwierdzenia na plantacji masowego wylęgu larw (obserwujemy wówczas larwy obu gatunków)

w jęczmieniu ozimym

•• w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj. stwierdzenia 1 larwy na 2-3  źdźbłach lub

•• w przypadku stwierdzenia na plantacji masowego wylęgu larw (obserwujemy wówczas larwy obu gatunków).

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga – http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje -branżowe/Wyszukiwarka-środków-ochrony-roślin
2) Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – http://www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona Roślin

Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje -branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2)Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesienia środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3)Środki ochrony roślin stosuje się, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
4)Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5)Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Opolu

Izabela Kik