Zboża jare Agrofag: Mszyce

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU

ODDZIAŁ  W KLUCZBORKU

ul. Żeromskiego 3B, 46-200 Kluczbork

tel./fax: (77) 418 66 78

www.piorin.gov.pl/opole, e-mail: o-kluczbork@piorin.gov.pl

Roślina: Zboża jare
Agrofag:  Mszyce

Data publikacji komunikatu:      31.05.2017 r.

Data zakończenia zabiegów :     20.06.2017 r.


Szczegóły:
Na plantacjach zbóż jarych pojawiły się mszyce.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc na plantacjach należy podjąć  po przeprowadzeniu  obserwacji.

Zalecenia:
Na  zbożach jarych można spotkać następujące gatunki mszyc: mszycę zbożową, czeremchowo-zbożową, różano-trawową. Mszyca zbożowa żeruje głownie na kłosach, ale także na liściu flagowym.
Mszyca  czeremchowo- zbożowa zasiedla  głównie dolne liście u podstawy źdźbeł, później liście wyżej położone i kłosy. Mszyca różano-trawowa żeruje głownie na najstarszych liściach. Występuje zwykle niezbyt licznie, ma mniejsze znaczenie.

Warunki sprzyjające rozwojowi mszyc to:

· sucha pogoda i umiarkowana temperatura (w wysokiej temperaturze mszyce giną)

· stosowanie wysokich dawek nawozów azotowych

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się  po stwierdzeniu pierwszych mszyc od fazy strzelania w źdźbło do fazy przed kłoszeniem (mszyca czeremchowo zbożowa).

Próg ekonomicznej szkodliwości w tej fazie wynosi:

· na 100 losowo wybranych źdźbłach - średnio 5 mszyc  na 1 źdźbło

W przypadku mszycy zbożowej zabiegi zwalczające szkodnika wykonuje się po stwierdzeniu pierwszych mszyc na źdźbłach w okresie od fazy pełni kłoszenia do początku fazy dojrzałości mlecznej.

Próg ekonomicznej szkodliwości w tej fazie wynosi:

· na 100 losowo wybranych źdźbłach – średnio 5 mszyc  na 1 kłos

Ograniczyć występowanie mszyc można także poprzez ochronę gatunków organizmów pożytecznych  m.in.: biedronek, bzygowatych, złotooków.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga – http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje -branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrona-roslin
2) Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – http://www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona Roślin

Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3) Środki ochrony roślin stosuje się, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Opolu

Izabela Kik.