Zarządzenie Nr 418/18

Zarządzenie Nr 418/18

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017, poz. 1875, poz. 2232, z 2018, poz. 130 ) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130, 138 ) Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku wyborami do rad gmin. Rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczam miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych którymi będą tablice ogłoszeń w następujących miejscach :

 1. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Chocianowice,
 2. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Ciarka,
 3. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Gronowice,
 4. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Lasowice Małe,
 5. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Jasienie,
 6. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Oś,
 7. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Tuły,
 8. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Laskowice,
 9. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Trzebiszyn,
 10. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Lasowice Wielkie,
 11. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Chudoba,
 12. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Wędrynia,
 13. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Szumirad.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.