Ogłoszenia o przetargach

04.03.2011
Zarządzenie Nr 28/11
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2011 roku.

Zarządzenie Nr  28/11
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2011 roku

Na podstawie art. 35 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590 ) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie oraz na stronie internetowej  BIP Urzędu Gminy ponadto przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie Nr 8/11