Aktualności

13.02.2017
Zarządzenie Nr 25217 Wójta Gminy Lasowice Wielkie
w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego z zapleczem magazynowym w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach

Zarządzenie Nr   25217

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 13 lutego 2017 roku

w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego z zapleczem magazynowym  w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.  Dz. U. z dnia 02 kwietnia 2014, poz. 518 z póź. zm.) oraz uchwały   Nr XXXI-216/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października   2009 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy  o powierzchni 25,00 m 2 i zaplecze magazynowe o powierzchni 18,80 m 2 w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach nr 39 b i oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 201/1, k.m. 5 zapisanej w KW nr 36532 stanowiącej własność gminy Lasowice Wielkie.

§ 2

  1. Lokal o którym mowa w § 1 został określony w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie i stronie BIP  a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do
Zarządzenia nr 252/17                                                                                                                                 Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 13 lutego 2017 roku

WYKAZ

Lokal w budynku usytuowany na nieruchomości położonej w Tułach 39 b                        przeznaczony na wynajem

1.

Oznaczenie przedmiotu najmu

Lokal mieści się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach 39 b oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 201/1 , k.m. 5 zawartej w  KW 36532 stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie

2.

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy o powierzchni 25,00 m 2 wraz z zapleczem magazynowym o powierzchni 18,80 m 2

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Sklep spożywczo-przemysłowy

4.

Stawka czynszu

Cena wywoławcza czynszu  :  111,34 zł   ( brutto )

Lokale  handlowe – cena za 1 m2  - - 3,10 zł = 77,50

Pomieszczenia magazynowe – cena za 1 m2  -- 1,80 zł = 33,84

5.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu

Do dnia 10 każdego miesiąca

6.

Zasady aktualizacji opłat

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie ustalania minimalnych stawek za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie

7.

Okres wynajmu

Na okres 3 lat od daty podpisania umowy

8.

Informacje dodatkowe

Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności gospodarczej