Aktualności

27.11.2017
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2017 roku

Lasowice Wielkie 24.11.2017


Wójt Gminy Lasowice Wielkie

informuje,

że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

w drugim półroczu 2017 roku

przez organizacje pozarządowe

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 318/17 z dnia 02 listopada 2017, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2017 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 23 listopada 2017 roku do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta na realizację w/w zadań.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 257/2017 z dnia 01 marca 2017 roku dokonała oceny oferty w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie jednej inicjatywy.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

1/ LZS Gronowice

w wysokości:

10 000 zł

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat