WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU
ODDZIAŁ  w  Kluczborku
ul. Żeromskiego 3B, 46-200 Kluczbork
tel./fax: (77) 418 66 78
www.piorin.gov.pl/opole, e-mail: o-kluczbork@piorin.gov.pl

Roślina:   Rzepak ozimy
Agrofag:  Chowacz czterozębny

Data publikacji komunikatu:  2014.03.14
Data zakończenia zabiegów :  2014.03.28Szczegóły:
Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrząszczy chowacza czterozębnego.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza czterozębnego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.
Zalecenia:
Chrząszcze chowacza czterozębnego pojawiają się na plantacjach rzepaku wiosną, kilka dni  po chowaczu brukwiaczku. Szkody na plantacji rzepaku wyrządzają chrząszcze oraz larwy. Chrząszcze żerując wygryzają otwory na liściach, uszkadzają również ogonki liściowe. Larwy natomiast drążą korytarze w ogonkach liściowych, łodydze i szyjce korzeniowej roślin. Uszkodzenia roślin są bramą wejściową dla chorób grzybowych.

Zabiegi zwalczające wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości:
• stwierdzenia 6 chrząszczy na 25 roślinach lub
• odłowienia w ciągu kolejnych 3 dni średnio około 20 sztuk chrząszczy w jednym żółtym naczyniu

Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:
• prawidłowej agrotechniki
• izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,
• wysiewu odmian późno wznawiających wegetację wiosną
Środki ochrony roślin:
Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga – http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje -branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrona-roslin
2) Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – http://www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona Roślin

Uwagi:
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Opolu
Izabela Kik