Aktualności

15.02.2017
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków GSW
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków GSW odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku ( poniedziałek ) o godz. 1200 I termin, o godz. 1230 II termin w Sali Rady Gminy Lasowice Wielkie ( sala nr 04 – parter ) w Lasowicach Wielkich.

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art.174 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne ( Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z póź.zm. ) oraz § 15 pkt. 4 Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Lasowicach Wielkich zwołuję Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Spółki.

 

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków GSW odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku ( poniedziałek ) o godz. 1200 I termin, o godz. 1230 II termin w Sali Rady Gminy Lasowice Wielkie ( sala nr 04 – parter ) w Lasowicach Wielkich.

Tematyką Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia będzie :

1. Sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2016,

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok,

3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za 2016 rok,

4. Uchwała w sprawie zmian w statucie Spółki,

5. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej na kadencję 2017 – 2021,

6. Uchwalenie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz spółki w 2017 roku,

7. Uchwalenie planu pracy spółki wodnej oraz budżetu na 2017 rok,

8. Sprawy bieżące.

Prezes Gminnej Spółki Wodnej

( - ) Arnold Warc