Aktualności

05.12.2017
UCHWAŁA NR XXXIV/218/17 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia w Gminie Lasowice Wielkie.

UCHWAŁA NR XXXIV/218/17
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości  Chudoba i Wędrynia w Gminie Lasowice Wielkie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm. ) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzanie ścieków w gmine Lasowice Wielkie, zawartą we wniosku Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 października 2017 r. jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfa o której mowa w § 1 ma zastosowanie do odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia w gminie Lasowice Wielkie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Kinder

Do pobrania : uchwała i załącznik.pdf