Aktualności

27.11.2014
Świąteczny Jarmark Ziemi Kluczborskiej
Świąteczny Jarmark Ziemi Kluczborskiej 12 grudnia 2014 roku w godz. od 13.00 do 19.00 13 grudnia 2014 roku w godz. 9.00 do 18.00 Miejsce: kluczborski Rynek

REGULAMIN JARMARKU
1. ORGANIZATOR
Głównym organizatorem Świątecznego Jarmarku Ziemi Kluczborskiej, zwanym dalej
„Jarmarkiem” jest Starostwo Powiatowe w Kluczborku.
2. CELE JARMARKU
Głównym celem Jarmarku jest zorganizowanie imprezy wystawienniczo-handlowej oraz
stworzenie świątecznej atmosfery poprzez prezentację produktów asortymentu
świątecznego w atrakcyjnym, zabytkowym miejscu dla wystawców regionalnych
wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz artystycznych, charakterystycznych lokalnych
produktów w tym pszczelarskich i rzemieślniczych, przedmiotów kuchni regionalnej,
produktów spożywczych oraz produktów świątecznych (np. choinek, ozdób
choinkowych, świec itp.).
3. MIEJSCE I TERMIN JARMARKU
Świąteczny Jarmark Ziemi Kluczborskiej odbędzie się na kluczborskim Rynku, w dniach
12 i 13 grudnia 2014 roku, w następujących godzinach od 13.00 do 19.00 (piątek) oraz
od 9.00 do 18.00 (sobota). Ustawienie stoisk w piątek od godziny 12.00.
Uroczyste otwarcie Jarmarku nastąpi o godz. 15.00.
4. ZASADY UCZESTNICTWA W JARMARKU
· Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest przesłanie poprawnie wypełnionej Karty
zgłoszenia przez każdy wystawiający się podmiot na adres Starostwo Powiatowe
w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork lub faksem 77 418 65 20
bądź e- mailem: promocja@powiatkluczborski.pl nie później niż do 05.12.2014
r oku . Kartę można pobrać na stronie www.powiatkluczborski.pl.
· W Jarmarku mogą wziąć udział: wytwórcy rzemiosła, producenci miodu i produktów
pszczelich, lokalni przedsiębiorcy oferujący usługi i produkty charakterystyczne dla
naszego regionu, restauratorzy, artyści, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy
działania, sprzedawcy asortymentu o charakterze świątecznym. Preferowane będą
stoiska ze świątecznymi produktami m.in.: wyrobami ceramicznymi, wiklinowymi, ze
szkła, zabawkami, choinkami, ozdobami świątecznymi, stroikami i świecami,
rękodziełem, biżuterią, drobnymi artykułami spożywczymi, słodyczami, drobnymi
przekąskami, potrawami i wyrobami regionalnymi (np. miód, placki, szynki, sery
itp.), wypiekami świątecznymi.
· Wystawcy zaprezentują swoje stoiska w specjalnie przygotowanych przez
organizatora namiotach wystawienniczych, dlatego z uwagi na ograniczoną
powierzchnię wystawienniczą o udziale w Jarmarku będzie decydować kolejność
zgłoszeń.
· Po otrzymaniu Karty zgłoszenia organizator określa lokalizację oraz udostępnia
wystawcy powierzchnię pod namiotem wraz z wyposażeniem (stoły i ławki). Ww.
miejsce organizator wskaże wystawcy w dniu, w którym planowany jest Jarmark po
zgłoszeniu się wystawcy do organizatora. Uwaga: długość stoiska nie może
przekraczać 2 metrów.
· Zabrania się mocowania jakichkolwiek rzeczy (np. plakatów itp.) na namiotach
Świąteczny Jarmark
Ziemi Kluczborskiej
12 grudnia 2014 roku w godz. od 13.00 do 19.00
13 grudnia 2014 roku w godz. 9.00 do 18.00
Miejsce: kluczborski Rynek
wystawienniczych za pomocą taśmy klejącej, uruchamiania silników wewnątrz
namiotu, aby spaliny, sadze wydostające się z maszyn, urządzeń, pojazdów nie
zanieczyściły, zniszczyły plandek namiotu, jak również dekorowania namiotów
i wyposażenia stoisk za pomocą technik, które powodują trwałe uszkodzenie ścian
i elementów zabudowy namiotu (np. dekorowania namiotów ozdobami, które mogą
zafarbować lub w jakikolwiek sposób zniszczyć plandeki lub konstrukcję namiotu
oraz ławek i stołów).
· Wystawcy powinni umożliwić zwiedzającym degustację i pokaz swoich produktów.
· Wystawca, prowadzący działalność, na którą wymagane są przewidziane polskim
prawem zezwolenia lub koncesje zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty
zezwalające na prowadzenie takiej działalności.
· Pobór mocy prądu dla stoisk jest ograniczony i możliwy tylko po podłączeniu
własnego przedłużacza, po wcześniejszym powiadomieniu organizatora na
wypełnionym formularzu zgłoszenia i uzyskaniu zgody od organizatora.
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność handlową prowadzoną przez
uczestnika w trakcie Jarmarku.
· Uczestnik Jarmarku może prowadzić działalność reklamową i handlową wyłącznie
w obrębie własnego wyznaczonego miejsca wystawienniczego w taki sposób, by nie
zakłócać działalności sąsiednich stoisk i nie powodować utrudnień w funkcjonowaniu
Jarmarku.
5. BEZPIECZEŃSTWO
· Uczestnik jest zobowiązany przygotować swoją ekspozycję w taki sposób, by nie
stanowiła zagrożenia dla osób przebywających na terenie Jarmarku. Stoisko,
eksponaty, dekoracje oraz pozostałe elementy powinny być zabezpieczone przez
wywróceniem, upadkiem itp.
· Wystawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów porządku na terenie Jarmarku.
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób trzecich i uszkodzenie
towarów znajdujących się na Jarmarku, przed, w trakcie i po Jarmarku, jak również
za szkody spowodowane przez publiczność i osoby trzecie.
· Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zmiennymi
warunkami i zjawiskami atmosferycznymi, przerwą w dostawie lub przepięciu prądu
i innymi zdarzeniami losowymi.
· Wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości w trakcie trwania i po
zakończeniu Jarmarku.
6. INFORMACJE DODATKOWE
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Jarmarku oraz do odwołania
Jarmarku w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub niewystarczającej
liczby chętnych wystawców. O zmianach tych organizator powiadomi wystawców.
· W przypadku rezygnacji, należy poinformować o tym niezwłocznie organizatora
tel. 77 418 52 18 wew. 153-155, e-mail: promocja@powiatkluczborski.pl.
· U dział wystawców w Jarmarku jest bezpłatny .
· Z chwilą dostarczenia przez wystawcę Karty zgłoszenia następuje przyjęcie
niniejszego Regulaminu.

Do pobrania : Karta zgłoszenia.doc