Edukacja

22.02.2011
Stypendia szkolne na rok szkolny 2011/2012 (Informacja dla petentów)

 

Stypendia szkolne na rok szkolny 2011/2012

 

Wnioski na stypendium szkolne będą przyjmowane od 20 sierpnia do 15 września 2007 r. – w przypadku uczniów ( w przypadku słuchacza kolegiów do 15 października 2007 r.)

 

Do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony jest:

1. uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej (szkoły podstawowej - od kl. I do VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej), wychowanek publicznego i niepublicznego ośrodka, słuchacz publicznego i niepublicznego kolegium (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia);

2. uczeń/słuchacz, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę 

w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 351 zł;

3. uczeń/słuchacz, który zamieszkuje na terenie gminy Lasowice Wielkie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 


 1. Zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 2. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz o formie opodatkowania.

 3. Odcinek renty lub emerytury za wymagany miesiąc lub aktualna decyzja organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę.

 4. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.

 5. Nakaz płatniczy za 2007 r. urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

 6. Osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy – zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej.

 7. Osoby bez dochodu – własne oświadczenie o środkach utrzymywania w danym okresie.

 8. Decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach pieniężnych

  o charakterze stałym lub okresowym.

 9. Decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy.

 10. Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.

 11. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.).

 12. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.