Aktualności

26.05.2020
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

 


Sprawozdanie

sporządzone dnia 26 maja 2020r.

z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie

REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

1. W dniach 13 – 20 maja 2020r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały zatwierdzającej REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE.

2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich www.lasowicewielkie.pl od dnia 05 maja 2020 r.

3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 j.t. ze zm.), działających na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je było również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl.

5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

Sporządziła: Grażyna Wyrwa

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

/-/ Daniel Gagat