Aktualności

16.02.2018
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały
Sprawozdanie sporządzone dnia 15 lutego 2018r. z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie

Sprawozdanie

sporządzone dnia 15 lutego 2018r.

z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie

PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2018

1. W dniach 03 – 10 lutego 2018r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały zatwierdzającej PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2018

2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich www.lasowicewielkie.pl od dnia 26 stycznia 2018 r.

3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t.), działających na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je było również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl.

5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

Sporządziła: Grażyna Wyrwa

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

/-/ Daniel Gagat