Dofinansowanie z EOG

22.02.2011
Sprawozdanie roczne za 2010

W roku 2010 realizowano zakres rzeczowy projektu z pięciu działań:


Działanie 1. Budowa rurociągów ciśnieniowych w ramach, którego wybudowano:

- główne rurociągi O 63mm i O 160 mm o dł. 4810,80 mb, 

- rurociąg tłoczny O 90 mm o dł. 9,45 mb,

- przyłącza O 50 mm o dł. 1000,70 mb, 

-studzienki zasuw szt. 4,

- rurociąg ciśnieniowy O 140 mm o dł. 1030, 

- odtworzono drogę 426 m2.


Działanie 2. Podłączenie gospodarstw domowych do systemu kanalizacji sanitarnej.

Zamontowano 25 szt. pompowni przydomowych. Wykonano montaż instalacji zasilającej wraz z szafkami sterowniczymi w liczbie 113 szt. 


Działanie 3. Budowa pompowni sieciowej-wybudowano 1 pompownię wraz z zasilaniem elektrycznym.


Działanie 4. Budowa przyłączeń grawitacyjnych i kanału grawitacyjnego w ramach tego działania przebudowano kanał grawitacyjny O 200 mm o dł. 20,50 mb oraz wykonano 1381,70 mb przykanalików O 160mm.


Działanie 5 Zarządzanie i promocja 

Zakupiono i zamontowano 2 tablice pamiątkowe oraz opublikowano w gazecie o zasięgu regionalnym ogłoszenie informujące ogół społeczeństwa o zakończeniu projektu dofinansowanego ze środków MF EOG. W ramach tego działania ponoszono wydatki na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.