Ogłoszenia urzędowe

22.02.2011
Sprawozdanie

Sprawozdanie Nr RG.0006.1.2011

sporządzone dnia 14 lutego 2011r. 

z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawieROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  GMINY LASOWICE WIELKIE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011

1. W dniach 04 – 11 lutego 2011 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały zatwierdzającej ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY  GMINY LASOWICE WIELKIE  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011.
2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich www.lasowicewielkie.pl od dnia 27 stycznia 2011 r. 

3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działających na terenie Gminy Lasowice Wielkie. 

4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je było również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk@lasowicewielkie.pl. 

5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

Sporządziła: Grażyna Wyrwa