RPO i PROW 2014-2020


 

 

 

Gmina Lasowice Wielkie
w partnerstwie

realizuje projekt pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

III Gospodarka niskoemisyjna

Działanie

3.1 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

Nr umowy o dofinansowanie

RPOP.03.01.01-16-0004/16

Całkowite koszty projektu

51 834 597,74 zł

Wartość dofinansowania

42 486 324,28 zł

Okres realizacji całości projektu

2015 - 2019

Data zakończenia rzeczowej realizacji całości projektu

2019

Cel projektu

Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja zanieczyszczeń poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny i infrastrukturę ruchu rowerowego i pieszego na terenie powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego

Nazwa zadnia realizowanego przez Gminę Lasowice Wielkie

Zadanie nr 6

Budowa parkingów typu P+R w Jasieniu oraz Lasowicach Wielkich

Wartość projektu z Gminy Lasowice Wielkie

· 138 228,50 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 117 494,22 zł

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu na terenie Gminy Lasowice Wielkie

· Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – szt. 2 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

· Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” - szt. 2,

· Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – szt. 20,

· Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride (wiata rowerowa) – szt. 2,

· Liczba stanowisk w wybudowanych obiektach Bike& Ride – 12 szt.

· Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt.

Lider projektu

Powiat Kluczborski

ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

http://www.powiatkluczborski.pl/projekt_niskoemisyjny/o_projekcie.htm