RPO 2014-2020 Dofinansowania


 

 

 

Gmina Lasowice Wielkie
w partnerstwie

realizuje projekt pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

III Gospodarka niskoemisyjna

Działanie

3.1 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

Całkowite koszty projektu

51 834 597,74 zł

Wartość dofinansowania

42 486 324,28 zł

Wartość projektu z Gminy Lasowice Wielkie

138 228,50 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 117 494,22 zł

Okres realizacji całości projektu

2015 - 2019

Data zakończenia rzeczowej realizacji całości projektu

2019

Cel realizacji projektu

Realizacja projektu przyczyni się do: 1) Poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców Subregionu Północnego poprzez rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego; 2) Wybudowanie ścieżek rowerowych które będą wyprowadzały indywidualny ruch samochodowy z miast Subregionu Północnego; 3) Połączenia ścieżek rowerowych z innymi ścieżkami przy drogach wszystkich kategorii; 4) Zwiększenia dostępności ścieżek pieszo-rowerowych; 5) Podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Subregionie Północnym i okolicy; 6) Wybudowane ścieżki pieszo-rowerowe  będą stanowiły część szerszego systemu komunikacji pieszo-rowerowej, przyczyniając się do stworzenia spójnego systemu komunikacyjnego; 7) Wybudowane ścieżki pieszo-rowerowe będą miały pozytywny wpływ na efekt ekologiczny, poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, ograniczenia hałasu oraz zatłoczenia; 8) Wzrostu poziomu atrakcyjności roweru jako środka transportu na terenie Subregionu Północnego i okolic; 9) Poprawy wizerunku Subregionu Północnego jako miejsca  nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych zachęcających do uprawiania aktywnych form wypoczynku.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu na terenie Gminy Lasowice Wielkie

· Liczba  wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – szt. 2,

· Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”  - szt. 2,

· Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – szt. 20,

· Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride – szt. 2,

· Liczba stanowisk w wybudowanych obiektach Bike& Ride – 12 szt.

· Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt.

Lider projektu

Powiat Kluczborski

ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork