Ekologia w gminie

11.09.2012
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi od 01.01.2012 r.

 W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie w przeważającej części ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) nakładając tym samym na gminę nowe zadania. Ustawa zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Gmina na wprowadzenie nowego systemu ma 18 miesięcy.

Harmonogram wprowadzania nowej gospodarki odpadami.

 

 

1 stycznia 2012 r. - gmina przestaje wydawać zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zaczyna działać rejestr działalności regulowanej

Dotychczasowe umowy nawiązane pomiędzy firmami REMONDIS Sp z o.o. oraz VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. a mieszkańcami naszej Gminy są wiążące a w/w podmioty działają legalnie.   


30 kwietnia 2012 r. - termin składania pierwszych sprawozdań przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

 
1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.


1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

 - termin rozpoczęcia kampanii edukacyjno-informacyjnej, mającej na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.

- przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.

 

31 marca 2013 r. - termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa.


1 lipca 2013 r. – rozpoczęcie funkcjonowania nowego systemu - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

Wymienione w harmonogramie daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.

Przydatne linki:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

 - ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),

 - www.mos.gov.pl/komunalne

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

 

Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest zniesienie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych. Zastąpione zostało ono wpisem do rejestru dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne. Uzyskanie wpisu będzie łatwiejsze niż uzyskanie zezwolenia, ponieważ organ rejestrowy przed dokonaniem wpisu nie będzie sprawdzał zgłoszonych danych. Będzie mógł je badać dopiero po fakcie. Organem prowadzącym rejestr jest wójt.

 

 

Wymagane dokumenty:

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

  1. pełną nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Załączniki:

- wniosek o wpis do rejestru

- oświadczenie

 

Opłaty skarbowe:

 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami)


- płatne na rachunek Urzędu Gminy:
nr 62 8890 1053 0000 1094 2007 0001
lub w kasie Urzędu

 

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A,
pokój nr 19 w godz. pon, wt, czw.: 7.30 – 15.30, śr: 7.30 - 16.30, pt: 7:30 – 14:30.

  

 

Odwołania :

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie.

 

Uwaga!

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na terenie Gminy Lasowice Wielkie mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897)).