RPO i PROW 2014-2020

20.02.2019
Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

 

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

III Gospodarka niskoemisyjna

Działanie

3.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie

3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Nr umowy o dofinasowanie

RPOP.03.02.01-16-0001/18-00

Tytuł projektu

Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

Całkowite koszty projektu

883 619,95 zł

Wartość dofinansowania

464 262,14 zł

Okres realizacji projektu

2018

Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu

2018

Cel realizacji projektu

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, tj. budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu

  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - szt. 1
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - szt. 1
  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - szt. 1
  • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - szt. 1

 

  • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 717,54 m2

 

Planowane wskaźniki rezultatu

  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 265,87
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] - 43,61

  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] -147 283,35
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - 298,53