Gospodarka Komunalna

15.03.2011
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie
Uchwała Nr VI – 39/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr VI – 39/07

Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 25 kwietnia 2007r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Gminy Lasowice Wielkie

 

 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005r.) oraz  art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128)  po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 2. 1.    W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach wchodzących terytorialnie w skład gminy Lasowice Wielkie, jak również dla  zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem  odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania na zasadzie powszechnie obowiązujących przepisów gminnych niniejszy regulamin dotyczący zasad gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych i płynnych, utrzymania porządku i czystości, utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich, zwany dalej  „Regulaminem".

2.   Postanowienia Regulaminu powinny być interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności z przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005r. z późn. zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.z późn. zm.). 

 

§ 3. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy dotyczące:

1) określenia wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie każdej nieruchomości w gminie;

2) określenia rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania  odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i  technicznym;

3) określenia częstotliwości i sposobu pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) określenia maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5) określenia innych wymagań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami Gminy Lasowice  Wielkie;

6)  określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,  celem  ochrony  przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz ochroną przed  zanieczyszczeniem  terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7)  określenia wymagań dotyczących utrzymywania  zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej,  w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych  obszarach lub na  poszczególnych   nieruchomościach;

8)  wyznaczenia obszarów obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej  przeprowadzania.

 

Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 4.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez  wyposażenie nieruchomości w opisane w rozdziale III urządzenia, służące do zbierania odpadów oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

 

§ 5. 1  W celu zagospodarowania jak największej ilości surowców wtórnych zaleca się  selektywną  zbiórkę odpadów jednorodnie wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych w każdym z gospodarstw domowych i gromadzenia ich w odrębnych pojemnikach, bądź workach  foliowych.

       2. W ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zbiera się następujące rodzaje odpadów:

1) opakowania z papieru i tektury;

2) opakowania z tworzyw sztucznych;

3) opakowania z metali (puszki aluminiowe);

4) opakowania ze szkła;

5) odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych;

6) odpady wielkogabarytowe;

7) odpady z remontów.

     3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki stosuje się zestawy czteropojemnikowe,  kontenery siatkowe lub worki na tworzywa sztuczne oraz szkło zlokalizowane w miejscach ogólnie dostępnych w każdej miejscowości w gminie.

4. Selektywną zbiórkę należy prowadzić z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów  określonych w niniejszym Regulaminie. 

      5. Na terenie każdej wsi sukcesywnie ustawiane zostaną zestawy czteropojemnikowe na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła białego, kolorowego oraz na makulaturę każdy o pojemności 1100 l.

      6.  Miejsce ustawienia w/w kontenerów winno być uzgodnione z Sołtysem.

      7. Odpady z selektywnej zbiórki odbierane będą przez przedsiębiorcę świadczącego usługi wywozu odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem.

 

§ 6. Właściciel nieruchomości, na której powstaną lub znajdą się odpady niebezpieczne  zobowiązany jest do:

1) zachowania szczególnej ostrożności w zakresie ich gromadzenia - winny to być  

     wydzielone miejsca, suche, wentylowane, zamykane przed dostępem osób trzecich;

2) legalnego pozbycia się tych odpadów tj. zlecenie odbioru i utylizacji tych odpadów

     właściwym podmiotom specjalistycznym;

      3) ewidencjonowania takich odpadów do czasu ich odbioru przez firmy specjalistyczne.

 

§ 7. Odpady komunalne wielkogabarytowe należy gromadzić selektywnie w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości lub na terenie przyległym do nieruchomości za zgodą jej właściciela, w sposób nie zakłócający ruchu pieszego lub drogowego oraz w wyznaczonym terminie usuwane.

 

§ 8.  Odpady z remontów budynków bądź mieszkań  winny być gromadzone przez właścicieli  nieruchomości w specjalnych kontenerach uniemożliwiających ich pylenie. Dopuszcza się gromadzenie tego typu odpadów na utwardzonych placach i zabezpieczenie przed pyleniem np. folią.

§ 9.  W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej,  w wyniku której powstaną odpady inne niż komunalne należy stosować przepisy ustawy o odpadach.  

 

§ 10.1.  Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń - z chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości jak również innych części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich zaśnieżeniu, oblodzeniu bądź zanieczyszczeniu.

2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu miejsc publicznych powinien być realizowany przez odgarnięcie ich w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz posypanie go piaskiem celem ograniczenia śliskości. Zanieczyszczenia suche, w tym piasek służący do ograniczenia śliskości, usuwane winny być z tych miejsc niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania i gromadzone w pojemnikach na odpady.

3.   Należy uprzątnąć śnieg niezwłocznie.

4.  Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

5. Na właścicielu nieruchomości lub innych podmiotach wskazanych ustawą ciąży obowiązek usuwania na bieżąco sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów. 

6. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek do utrzymania na jej terenie czystości i porządku poprzez dbanie o czystość budynków, placów, dojść, dojazdów i pozostałych powierzchni i ogrodzeń zlokalizowanych na nieruchomości.

 

§ 11.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że powstające ścieki będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych a następnie usuwane zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

      2. Doraźne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się  pod warunkiem, że nie będą wkraczały w zakres robót blacharsko malarskich i nie będą uciążliwe dla sąsiadów a powstające odpady będą gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

 

§ 12. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

       1.  Właściciele nieruchomości winni wyposażyć się w zamykane i szczelne pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

       2.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by nie dopuścić do przepełnienia.

        3. Właściciele nieruchomości wydzielają część nieruchomości, do której posiadają tytuł prawny, o utwardzonym podłożu, aby umieścić tam pojemniki bądź kontenery przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Urządzenia służące do gromadzenia odpadów jak i miejsca ich ustawienia powinny być raz na kwartał oczyszczane i dezynfekowane.

         4. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 15 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na

     każdą nieruchomość;

2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych - 50 l na każde 15m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 

     pojemnik 110 l na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej

     jeden pojemnik 110 l na każdy punkt;

6)  dla lokali gastronomicznych -15 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

7)  dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 l;

8)  dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń   

     biurowych i socjalnych - pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników;

9)  dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp.- 20 l na jedno łóżko.

5. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika  110 l  na odpady.

6.   Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników lub kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki.

 

§  13. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1.  Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy §22 i §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnianie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

3. Obowiązki określone w ust. 2 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości płynnych.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek  utrzymywać pojemniki na odpady, a także ich otoczenie w takim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

 

§   14.1. Ustala się następujące średnie ilości odpadów komunalnych produkowanych przez jedną osobę (statystycznego mieszkańca Gminy Lasowice Wielkie) w ciągu tygodnia:

1)     15 l     -   jako liczba podstawowa;

2)     3l   -  na każdą z osób przebywających na terenie innych jednostek, na terenie których czasowo przebywają ludzie.

     2. W przypadku braku możliwości dojazdu do posesji samochodów specjalistycznych do transportu odpadów komunalnych (np. wąska, stroma droga, ograniczenie tonażu, duże natężenie ruchu pojazdów mechanicznych) dopuszczalne jest używanie worków o pojemności 110 l.

 

Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 15.  Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz nieczystości płynnych gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych oraz koszy ulicznych.

       1. Odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie należytego porządku wokół pojemników, jednak nie rzadziej niż:

  1)  raz w miesiącu - dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego),

  2)  w gospodarstwach domowych jedno lub dwu osobowych – raz na kwartał.

       2.  Odpady wielkogabarytowe odbierane będą od właścicieli nieruchomości 2 razy w roku w terminach uzgodnionych dla każdej z miejscowości Gminy z sołtysem wsi. Termin odbioru musi być upubliczniony przez Sołtysa minimum na 14 dni przed odbiorem.

       3.  Nieczystości ciekłe z nieruchomości nieskanalizowanej należy usuwać systematycznie z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, spowodowany zwłaszcza jego przepełnieniem, a także że nie nastąpi zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych. Zaleca się opróżnianie zbiorników bezodpływowych przynajmniej raz na 2 tygodnie.

       4.  W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

 

§ 16. W przypadku prowadzenia robót remontowo-budowlanych właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić firmie wywozowej  konieczność podstawienia  pojemnika służącego do gromadzenia odpadów powstałych w wyniku prowadzenia powyższych robót.

§  17.  Odpady inne niż komunalne (pochodzące z działalności gospodarczej resztki farb, lakierów, olejów bądź smarów i ich opakowania, inne chemiczne np. opakowania ze środków ochrony roślin, owadobójczych, medyczne oraz wszelkie odpady niebezpieczne) podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, składowania i zabezpieczenia odbioru i utylizacji według zasad określonych przez odrębne przepisy.

§  18.  Zabrania się:

1) wrzucania do pojemników na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, odpadów z remontów budowlanych, odpadów niebezpiecznych (szlamów, substancji toksycznych, chemicznych, żrących i wybuchowych, medycznych, poprodukcyjnych );

2) zakopywania odpadów komunalnych i wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego nie przeznaczonych (odpady muszą trafić w miejsce do tego przeznaczone tj. składowisko odpadów, zlewnie, oczyszczalnie ścieków);

3) wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych czy wód deszczowych.

 

Rozdział V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są przedsiębiorstwa odbierające odpady

§ 19. Ogranicza się składowanie odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (w stosunku do 1995 roku) do następujących poziomów całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji:

1) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji;

2) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji;

3) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji.

Rozdział VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 

§ 20.1. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą informującą, że pies przebywa na posesji bądź tabliczkę z wizerunkiem psa.

2. Osoba wyprowadzająca zwierzęta domowe w miejsca przeznaczone do użytku publicznego powinna zaopatrzyć zwierzę w odpowiednie środki zabezpieczające takie jak kaganiec, smycz, uprząż. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych  i  pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a opiekun ma możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli jego zachowania.

3. Właściciele zwierząt domowych są obowiązani do uprzątnięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach publicznych jak klatki schodowe, chodniki, ulice lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego a także na terenach użytku publicznego jak chodniki, skwery, parki, zieleńce.

4. Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych do:

1) miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci a w szczególności do piaskownic, na trawniki, boiska szkolne i targowiska;

2) pomieszczeń użyteczności publicznej takich jak sklepy, lokale gastronomiczne, obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności jeżeli taki zakaz wynika z oznakowania dokonanego przez właściciela placówki (z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w tym zakładów weterynaryjnych). Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

5. Psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości.

6. Postępowanie w sytuacjach pozostawienia psów bez opieki właścicieli zostaną uregulowane odrębną uchwałą Rady Gminy.

7. Psy należy poddawać obowiązkowym szczepieniom zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

§  21.  Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział VII

Określenie wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§  22.1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających z związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymogami niniejszego Regulaminu i niepowodujących zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych oraz podziemnych;

2) niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory; 

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

2.  Pomieszczenie przeznaczone dla zwierząt gospodarskich oraz teren ich utrzymania i hodowli oraz bezpośrednie otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości.

3.   Wydaliny zwierząt, obornik oraz wszelkie odpady i nieczystości pochodzące z hodowli i utrzymania zwierząt gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt winny być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu, w odległości od budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, przeznaczone dla utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich oraz ich usytuowanie określają odrębne przepisy budowlane.

5. Padłe zwierzęta należy niezwłocznie przekazać firmie świadczącej usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego.