Ekologia w gminie

16.05.2013
Regulaminu utrzymania czystości i porządku
UCHWAŁA NR XXIV-188/13 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie

UCHWAŁA NR XXIV-188/13

RADY GMINY LASOWICE WIELKIE

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Lasowice Wielkie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie" zwany dalej "Regulaminem".

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 2. 1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach wchodzących terytorialnie w skład Gminy Lasowice Wielkie, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin dotyczący zasad gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, rodzaju i minimalnej wielkości pojemników oraz częstotliwości ich opróżniania, innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, utrzymania porządku i czystości, utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich.

2. Postanowienia Regulaminu powinny być interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności z przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013.21.).

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w szczególności poprzez:

1) wyznaczenie miejsca na lokalizację pojemników na odpady zapewniając łatwy do nich dostęp, nie stwarzający niedogodności dla sąsiadów i użytkowników dróg; w przypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem;

2) w dniu wywozu odpadów, wystawienie pojemników na odpady przed posesję, w przypadku gdy nieruchomość zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym;

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów poprzez:

1) indywidualne kompostowanie przydomowe odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów kuchennych (obierek, resztek warzyw i owoców, skorupek jaj, łupin orzechów, resztek jedzenia natury roślinnej, fusów po kawie lub herbacie wraz z papierowym filtrem i odpadów zielonych powstających w domach jednorodzinnych oraz na działkach (skoszona trawa, rozdrobnione liście, trociny, słoma, siano, resztki kwiatów doniczkowych i ciętych oraz ziemia doniczkowa, drobne odpady ogrodowe);

2) zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, kontenerach i workach następujących frakcji odpadów:

a) papier,

b) tworzywa sztuczne, w tym opakowania PET (butelki plastikowe, folia opakowaniowa, opakowania po chemii gospodarczej, kubki po lodach, margarynach itp., a także skrzynki PP), opakowania wielomateriałowe i metal,

c) szkło,

d) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane;

3) zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f)  zużyte opony,

g) metale,

h) odpady zielone.

4) samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktów skupu zorganizowanych przez różne podmioty na terenie gminy odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytych opon i odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, odpadów budowlano – remontowych;

5) zbieranie i gromadzenie w miejscach i czasie wyznaczonych przez administratora terenu odpadów wielkogabarytowych.

3. W pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy gromadzić wyłącznie frakcje odpadów określone w ust. 2 pkt 2 zgodnie z opisem na pojemniku lub worku.

4. W przypadku wyjątkowego i krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dodatkowe worki do gromadzenia odpadów dostępne będą nieodpłatnie u Sołtysa oraz w Urzędzie Gminy.

5. Właściciele nieruchomości niezabudowanych zobowiązani są do usuwania nieczystości powstających na ich terenie.

6. Usunięcie odpadów i uprzątniecie terenu po zakończeniu imprezy masowej oraz usunięcie opadów i uprzątnięcie terenów przyległych do nieruchomości, na której odbywała się impreza, jeżeli jej uczestnicy mogli

spowodować zanieczyszczenie tego terenu – należy do obowiązku właściciela nieruchomości.

7. Odpady należy gromadzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

8. Uprzątnięcie chodników położonych wzdłuż nieruchomości winno być realizowane poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz

podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i obiekty służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na nieczystości i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także:

1) zarządzających drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym;

2) przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (z podwórzy, przejść);

2) niezwłocznego usuwania odpadów powstałych w wyniku remontu lokali (np. gruzu);

3) wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na placach zabaw w okresie wiosennym.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości a powstające

odpady gromadzone będą w sposób umożliwiający ich usunięcie - w pojemnikach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,

porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l lub przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o pojemności minimalnej wynoszącej 80 litrów w następującej kolorystyce:

1) niebieski z napisem „Papier, karton” - z przeznaczeniem na makulaturę;

2) zielony z napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło;

3) żółty z napisem „Tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz złom, w tym opakowania aluminiowe;

4) brązowy z napisem „ Bioodpady” – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.

2. W przypadku realizowania selektywnej zbiórki w systemie pojemnikowym w zabudowie wielorodzinnej, pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawiane w tzw. gniazdach, z zachowaniem odrębności składowania dla danej frakcji. Jedno gniazdo pojemników do selektywnej zbiórki odpadów powinno znajdować się przy każdym stanowisku śmietnikowym, w którym znajdują się pojemniki na odpady zmieszane.

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o pojemności minimalnej wynoszącej 80 litrów, w kolorystyce wymienionej w ust.1 z przeznaczeniem odpowiednio na: szkło, tworzywa sztuczne łącznie z opakowaniami wielomateriałowymi i złomem metalowym, makulaturę oraz odpady ulegające biodegradacji.

4. Pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie pozwalające na zidentyfikowanie ich właściciela w sposób określony przez Gminę, opis określający ich przeznaczenie oraz być utrzymane w odpowiedniej kolorystyce.

5. Właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów są udostępniane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego przez Gminę w drodze przetargu.

§ 8. Gmina Lasowice Wielkie na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 9. 1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu dostosowanych pojemnikach lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości.

2. Odpady powstałe w wyniku remontu lokali, np. gruz, należy gromadzić na posesjach w sposób uniemożliwiający pylenie.

§ 10. 1. Kosze na odpady o minimalnej pojemności 20 l winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.690), na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

3. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

4. Szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do ich opróżniania.

§ 11. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.

2. Każda nieruchomość zamieszkała winna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o minimalnej pojemności 110 l.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając przyjęte normatywy oraz częstotliwość opróżniania pojemników.

4. Podstawą obliczania ilości odpadów komunalnych usuwanych z terenu danej nieruchomości są następujące normy gromadzenia odpadów w zależności od funkcji obiektów, przyjmując miesięczny cykl opróżniania:

1) dla budynków mieszkalnych:

a) w zabudowie jednorodzinnej 50 l na mieszkańca,

b) w zabudowie wielorodzinnej 40 l na mieszkańca;

2) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 4 l na każdego pracownika;

3) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 4 l na każdego ucznia i pracownika;

4) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 4 l na każde dziecko i pracownika;

5) dla lokali handlowych – nie mniej niż 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego;

6) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 1 pojemnik 240 l;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik 240 l na każdych 10 pracowników;

9) dla hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 10 l na jedno łóżko;

10) dla ogródków działkowych – nie mniej niż 60 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i nie mniej niż 5 l poza tym okresem;

11) dla cmentarzy – nie mniej niż 1 l na jeden grobowiec, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Świat Wielkanocnych nie mniej niż 20 l na jeden grobowiec.

5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 5, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza lub gastronomiczna oraz w pkt 6, 7 i 8, należy dodatkowo na zewnątrz, poza lokalem ustawić co najmniej 1 kosz na odpady o pojemności 20 l.

§ 12. 1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić w specjalnych pojemnikach (w kolorze brązowym), przystosowanych do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji lub specjalnie do tego przeznaczonych workach (w kolorze brązowym).

2. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach.

3. Właściciel nieruchomości może składać w przydomowym kompostowniku odpady komunalne ulegające biodegradacji po zgłoszeniu tego w Gminie. W sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu pojemnik lub worek i w nich je gromadzić.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych

i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Odpady zmieszane z terenu nieruchomości będą usuwane nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. W przypadku gospodarstw domowych jedno lub dwu osobowych – odpady zmieszane z terenu nieruchomości będą usuwane odpowiednio:

1) w przypadku gospodarstw 1 - osobowych – nie rzadziej niż co 3 miesiące,

2) w przypadku gospodarstw 2 – osobowych – nie rzadziej niż co 2 miesiące.

3. Odpady komunalne zebrane selektywnie powinny być przekazywane z terenu nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż raz w miesiącu w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości przez Gminę.

4. W przypadku prowadzenia handlu i usług zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

5. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, pojemniki służące do gromadzenia odpadów winny być opróżniane z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników, lecz nie rzadziej, niż raz w miesiącu.

6. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością nie mniejszą, niż raz w miesiącu lub w razie potrzeby z częstotliwością gwarantującą nie przepełnienie koszy.

7. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika i ilości zużywanej wody w gospodarstwie domowym, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

8. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą w ogólnodostępnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

9. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi zgodnie z REGULAMINEM FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), który będzie podany do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia, a także będzie opublikowany na stronie internetowej Gminy Lasowice Wielkie.

10. Odpady komunalne powstające na terenach nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. d) winny być dostarczane do punktu segregacji wyznaczonego przez Gminę; przeterminowane lekarstwa należy wrzucać do pojemników znajdujących się przy wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy lub dostarczać do PSZOK-u; baterie należy wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży, Urzędzie Gminy i placówkach oświatowych.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami

 dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017

§ 14. Należy dążyć do:

1. ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;

2. zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska;

3. zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;

4. wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;

5. zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie;

6. zmniejszenia masy składowanych odpadów.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi w szczególności poprzez:

1) wyposażenie psa w obrożę lub szelki;

2) prowadzenie psa na uwięzi (zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w terenach niezagospodarowanych) - pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;

3) dbałość o niezakłócanie ciszy nocnej przez zwierzęta domowe.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

3. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np. lecznice, wystawy.

4. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny obiektów sportowych, akwenów kąpielowych, kwietników, piaskownic oraz na tereny placów zabaw dla dzieci.

5. Obowiązek wynikający z ust.2 oraz zakazy wprowadzone w ust. 3 i 4 nie dotyczą osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów asystujących.

6. Nieruchomości, na których utrzymywane są psy, należy wyposażyć przy ich wejściu w tabliczkę ostrzegawczą z czytelnym napisem ostrzegającym o utrzymywaniu psa.

Rozdział 7.

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Zakazuje się hodowli zwierząt gospodarskich na obszarze z zabudową wielorodzinną.

2. W zabudowie typu podmiejskiego i osiedlach domów jednorodzinnych utrzymanie zwierząt gospodarskich jest możliwe pod warunkiem spełniania przez pomieszczenia dla zwierząt wymogów zoohigienicznych.

3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej przez użytkowników gospodarstw i działek rolnych. W tym celu właściciel zwierząt zobowiązany jest do:

1) zapewnienia porządku wokół budynku inwentarskiego, a w szczególności w miejscu gromadzenia obornika i pasz;

2) corocznej dezynfekcji wapnem wnętrz budynków inwentarskich;

3) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości;

4) zwalczania much i gryzoni;

5) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

6) niepowodowania przez prowadzoną działalność, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak np. hałas, odory.

§ 17. Na terenach ogródków działkowych zasady utrzymania i ilości zwierząt określają odrębne przepisy.

Rozdział 8.

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej

deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;

2) obszary zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

2. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Lasowice Wielkie jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji w terminach od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 października do dnia 31 października.

3. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 października i pozostawi ją do dnia 31 października.

4. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Traci moc Uchwała nr VI – 39/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z wyjątkiem § 13 ustęp 1, 2, 3 i 8, 9, 10 które wchodzą w życie 01 lipca 2013 r.