Ekologia w gminie

16.12.2019
Regulamin utrzymania czystości i porządku
Uchwała Nr XII/112/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Uchwała Nr XII/112/19
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie" zwany dalej "Regulaminem".

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe wymagania w zakresie:

1) Utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym ogólnych zasad w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych;
2) Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) Utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKUNA TERENIE GMINY

§ 3. 1. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w przeznaczonych na ten cel pojemnikach lub workach oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jak również utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych podmiotowi odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem, udostępnianym właścicielom nieruchomości przez gminę w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości.
4. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane są w podziale na odpowiednie frakcję, o których mowa w §5. ust. 3., gromadzone są w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tych frakcji.
5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji.
6. Na terenie Gminy Lasowice Wielkie, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, nie należy wyrzucać odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów usługowych, działalności gospodarczych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych, pojemników przy budynkach użyteczności publicznej oraz pojemników i worków innych właścicieli.
7. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne, przystępują do zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonego przez Gminę na podstawie zgody właściciela tej nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.
8. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne, którzy nie przystąpią do zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonego przez Gminę zobowiązani są we własnym zakresie do podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonej działalności z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do działalności regulowanej i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
§ 4. 1. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników, przejść, bram itp.
2. Śnieg i lód oraz błoto należy pryzmować przy krawężniku, zabrania się usuwania ich na jezdnię.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.
2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, związane z ich bieżącą eksploatacją dozwolone są na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające odpady i zanieczyszczenia gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie oraz naprawy te nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby.

Rozdział 3.
OGÓLNE ZASADY W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 6. 1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych organizuje gmina w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w oddzielnych pojemnikach lub workach następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papier – odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2) szkło – odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła;
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) butelki plastikowe PET – butelki plastikowe po napojach;
5) odpady resztkowe – odpady resztkowe pozostające po selektywnej zbiórce.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponadto do selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych: bioodpadów (odpady kuchenne, resztki jedzenia, resztki z owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek itp. - jeżeli nie są kompostowane), odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon samochodów osobowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów tekstyliów i odzieży.
5. Właściciele nieruchomości mogą przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wymienione w ust. 3. i 4., do zorganizowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 4.
OKREŚLENIE RODZAJU I MINIMALNEJ POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW LUB WORKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, TYM NA TERENACH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKÓW ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I WORKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 7. 1. Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych na terenie Gminy Lasowice Wielkie:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu;
3) worki polietylenowe PE-HD o pojemności od 80 l do 120 l o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczające rozerwanie się worka.
2. Do selektywnego zbierania odpadów należy stosować pojemniki lub worki odpowiednio oznaczone (kolorem i napisem) dla każdej frakcji osobno:
1) papier – pojemniki lub worki koloru niebieskiego z napisem „Papier, karton”;
2) szkło – pojemniki lub worki koloru zielonego z napisem „Szkło”;
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – pojemniki lub worki koloru żółtego z napisem „Tworzywa sztuczne”;
4) butelki plastikowe –worki bezbarwne z żółtym napisem „TYLKO butelki po napojach PET”;
5) bioodpady – pojemniki lub worki koloru brązowego z napisem „Bioodpady”.
§ 8. Odpady komunalne należy gromadzić w workach lub pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych nie mniej niż 40 l na mieszkańca;
2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;
5) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
8) dla przystanków komunikacji publicznej kosze należy lokalizować pod wiatą, a w przypadku jej braku w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
9) dla hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 10 l na jedno łóżko;
10) dla cmentarzy – nie mniej niż 1 l na jeden grobowiec, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych nie mniej niż 20 l na jeden grobowiec.
§ 9. 1. Każda nieruchomość zamieszkała winna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o minimalnej pojemności 110 l.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając przyjęte normatywy oraz częstotliwość opróżniania pojemników.
§ 10. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymywanie miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości wyznaczają miejsce na lokalizację pojemników i worków na odpady zapewniając łatwy do nich dostęp, nie stwarzający niedogodności dla sąsiadów i użytkowników dróg; w przypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem;
2. Właściciele nieruchomości w dniu wywozu odpadów, wystawiają pojemniki i worki na odpady przed posesję, w przypadku gdy nieruchomość zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym.
§ 12. 1. Bioodpady powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić w specjalnie do tego przeznaczonych workach (w kolorze brązowym) i przekazywać do zorganizowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2. Dopuszcza się prowadzenie kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.
3. Właściciel nieruchomości może składać w przydomowym kompostowniku bioodpady po zgłoszeniu tego w Urzędzie Gminy. W sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest gromadzić odpady w przeznaczonym do tego celu pojemniku lub worku.

Rozdział 5.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCHI NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 13. 1. Odpady komunalne z terenu nieruchomości należy usuwać, zgodnie z zawartą przez Gminę, z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu, umową na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
2. Odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie rzadziej niż co dwa tygodnie, w okresie od kwietnia do października, i nie rzadziej niż raz w miesiącu w pozostałej części roku.
3. Odpady segregowane tj. oznaczone: „Papier, karton”, „Szkło”, „Tworzywa sztuczne”, „TYLKO butelki po napojach PET” odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży oraz bioodpady należy usuwać z terenu nieruchomości w miarę potrzeby i dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
5. Opróżnianie koszy ulicznych następuje minimum raz w miesiącu lub w razie potrzeby z częstotliwością gwarantującą nie przepełnienie koszy.
6. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
7. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie przystąpią do zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonego przez Gminę zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych w sposób i z częstotliwością zgodnymi z zawartą z podmiotem odbierającym odpady komunalne umową na odbiór odpadów, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§ 14. 1. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełniania na podstawie zamówienia, złożonego do podmiotu uprawnionego do odbioru.
2. Właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnie ścieków zobowiązany jest do opróżniania zbiorników tej oczyszczalni z osadu ściekowego zgodnie z instrukcją jej eksploatacji na podstawie zamówienia, złożonego do podmiotu uprawnionego do odbioru.

Rozdział 6.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 15. Gmina jest zobowiązana do:
1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;
2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska;
3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniach odpadów komunalnych;
4) wyeliminowania nielegalnego składowania odpadów;
5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie;
6) zmniejszenia masy odpadów przekazywanych do składowania.

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZIORAZ ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi w szczególności poprzez:
1) wyposażenie psa w obrożę lub szelki;
2) prowadzenie psa na uwięzi (zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w terenach niezagospodarowanych) - pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;
3) dbałość o niezakłócanie ciszy nocnej przez zwierzęta domowe.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.
3. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np. lecznice, wystawy.
4. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny obiektów sportowych, akwenów kąpielowych, kwietników, piaskownic oraz na tereny placów zabaw dla dzieci.
5. Obowiązek wynikający z ust. 2 oraz zakazy wprowadzone w ust. 3 i 4 nie dotyczą osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów asystujących.
6. Nieruchomości, na których utrzymywane są psy, należy wyposażyć przy ich wejściu w tabliczkę ostrzegawczą z czytelnym napisem ostrzegającym o utrzymywaniu psa.

Rozdział 8.
ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 17. 1. Zakazuje się hodowli zwierząt gospodarskich na obszarze z zabudową wielorodzinną.
2. W zabudowie typu podmiejskiego i osiedlach domów jednorodzinnych utrzymanie zwierząt gospodarskich jest możliwe pod warunkiem spełniania przez pomieszczenia dla zwierząt wymogów zoohigienicznych.
3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej przez użytkowników gospodarstw i działek rolnych. W tym celu właściciel zwierząt zobowiązany jest do:
1) zapewnienia porządku wokół budynku inwentarskiego, a w szczególności w miejscu gromadzenia obornika i pasz;
2) corocznej dezynfekcji wapnem wnętrz budynków inwentarskich;
3) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości;
4) zwalczania much i gryzoni;
5) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
6) niepowodowania przez prowadzoną działalność, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak np. hałas, odory.
§ 18. Na terenach ogródków działkowych zasady utrzymania i ilości zwierząt określają odrębne przepisy.

Rozdział 9.
WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 19. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;
2) obszary zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.
2. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Lasowice Wielkie jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji w terminach od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 października do dnia 31 października.
3. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 października i pozostawi ją do dnia 31 października.
4. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.

Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 21. Traci moc Uchwała nr XXIV-188/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.