Aktualności

23.01.2020
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY LASOWICE WIELKIE
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY LASOWICE WIELKIE

REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

GMINY LASOWICE WIELKIE

1

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany dalej „PSZOK”.

2

PSZOK dla gminy Lasowice Wielkie zlokalizowany jest w miejscowości Trzebiszyn.

3

PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godzinach 9 – 15.

4

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców gminy Lasowice Wielkie w gospodarstwach domowych oraz wytworzonych w wyniku działalności firm mających siedzibę na terenie Gminy Lasowice Wielkie po okazaniu dowodu wniesienia ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych oraz:

- materiałów zawierających azbest, smołę, papę,

- szyb samochodowych.

6

Mieszkańcy dostarczają odpady do PSZOK na własny koszt.

7

W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal, szkło, bioodpady, odpady niebezpieczne, igły i strzykawki, odpady tekstyliów i odzieży, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
i rozbiórkowe, zużyte opony.

8

Odpady dostarczane do PSZOK powinny być:

- prawidłowo posegregowane,

- właściwie zabezpieczone, jeżeli jest to wymagane,

- wolne od zanieczyszczeń.

9

Odpady będą przyjmowane przez pracownika obsługi PSZOK. W przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem lub niewłaściwie posegregowanych pracownik obsługi PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.

10

Pracownik obsługi PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje jedynie miejsce, gdzie należy je umieścić.

11

Mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek przedłożyć dokument tożsamości potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Lasowice Wielkie oraz dokument potwierdzający dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12

W PSZOK nie wystawia się kart przekazania odpadu, faktur i innych potwierdzeń oddania odpadów.

13

Formularze przyjęcia odpadów metali wystawiane są w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

14

Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

15

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia.

16

Wszelkie informacje o pracy PSZOK udzielane są pod numerem telefonu w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie w godzinach pracy Urzędu – 77/ 417 54 80.

17

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.lasowicewielkie.pl.