PUNKTY ZBIERANIA FOLII, SZNURKA ORAZ OPON

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady:

 

- Eko Spektrum Wojciech Jarczak, ul. Wspólna 1, 45-837 Opole,

- INTEREKO Sp. z o.o., ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, 45-828 Opole,

- Remondis Opole, Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów, Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole,

- Ecofol' Marcin Babiak, ul. Szymonowska 6, 46-250 Wołczyn.