PROW 2014 - 2020 KanalizacjaEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł operacji:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”

Cel operacji:

Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Jasienie

Planowane efekty rzeczowe operacji:

7,676 km – długość systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych

152 szt. – liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych

Okres realizacji operacji:

2017 – 2019

Całkowity koszt operacji w zł

3.812.973,12

Wartość dofinansowania w zł

1.972.286 tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Podziałanie:

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji:

Gospodarka wodno – ściekowa

Realizacja inwestycji:

W związku z podpisaną umową z dnia 24.10.2017 r. o wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wykonawca będzie realizował przedmiotową inwestycję w II etapach.

Etap I – obejmuje wykonanie kanalizacji w zakresie:
- tłocznia ścieków PJ zamontowana w prefabrykowanym zbiorniku z PE Ø2000 mm wraz  z zasilaniem energetycznym i monitoringiem – 1 kpl,
- rurociągi tłoczne ścieków - zbiorcze z PE Ø50÷160 mm 10 932-21-43-3 256 wraz z przejściami pod drogą krajową i rzekami– L=7 676 m, układane metodą przewiertu sterowanego,
-  rury ochronne z PE Ø 110 do 250mm, L=121 m (dla przejść pod drogą krajową i rzekami) układane metodą przewiertu sterowanego,
- studzienki rewizyjne bet. Ø 1500 mm z czyszczakiem i zasuwami – 4 kpl,
- studzienki rewizyjne bet. Ø 1200 mm z czyszczakiem i zasuwami – 2 kpl,
- studzienki rewizyjne bet. Ø 1500 mm z odpowietrznikiem i zasuwami – 1 kpl,
- zasuwy odcinające dn 50 mm z obudową i skrzynką uliczną do zasuw – 4 kpl,

Etap II – obejmuje wykonanie kanalizacji w zakresie:
- przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe PE Ø 50 mm układane metodą przewiertu sterowanego (153 szt.)wraz z przejściami pod drogą krajową L= 4 359 m,
-  rury ochronne z PE Ø 110mm, L=65 m (dla przejść pod drogą krajową i rzekami) układane metodą przewiertu sterowanego
- pompownie przydomowe ścieków z zasilaniem i monitoringiem, w tym:
- pompownie przydomowe prefabryk. z PE Ø800 mm z jedną pompą (400V)  - 135 kpl.
- pompownie przydomowe prefabryk. z PE Ø800 mm z jedną pompą (230V) – 17 kpl.

Aktualnie trwają roboty budowlane, których zakres rzeczowy obejmuje Etap I:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuję, iż I etap inwestycji został odebrany przez Zamawiającego dnia 24.05.2018. Aktualnie trwają roboty budowlane, których zakres rzeczowy obejmuje Etap II.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 26.11.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”