PROW 2014 - 2020 DofinansowaniaEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł operacji:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”

Cel operacji:

Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Jasienie

Planowane efekty rzeczowe operacji:

7,676 km – długość systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych

152 szt. – liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych

Okres realizacji operacji:

2017 – 2019

Całkowity koszt operacji w zł

3.812.973,12

Wartość dofinansowania w zł

1.972.286 tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Podziałanie:

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji:

Gospodarka wodno – ściekowa