Urząd Gminy

22.02.2011
Oświata

1. Druk zgłoszenia zawarcia umowy z młodocianym pracownikeim
Opis: Druk zgłoszenia zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy.


2. Wniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Opis: Wzór wniosku o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Do wniosku należy dołączyć : 1. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu przez młodocianego 2. Kwalifikacje pracodawcy ( tytuł mistrza, dyplom i inne) 3. Kwalifikacje pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

3. Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(obowiązuje_do_dnia_14.11.2014_r.).pdf

Opis: formularz niezbędny przy składaniu wniosku o zwrot kosztów kształcenia dla pracodawców


4. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy deminimis
Opis: OSWIADCZENIEO NIEOTRZYMANIU POMOCY DEMINIMISI POMOCY DEMINIMISW
ROLNICTWIE LUB RYBOLÓWSTWIE

5. Oświadczenie o otrzymowanej pomocy deminis2
Opis: OSWIADCZENIEO OTRZYMANEJ WIELKOSCI POMOCYDE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOLÓWSTWIE

6. Oświadczenie dotyczące powiązań
Opis: Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję "jednego przedsiębiorstwa"* w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis

7. Oświadczenie o otrzymowanej pomocy deminis
Opis: OSWIADCZENIEO OTRZYMANEJ WIELKOSCI POMOCYDE MINIMIS


8. Wzór zaswiadczenia o pomocy de minimis
Opis : zaswiadczenia o pomocy de minimis

9. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1)


10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

Opis: formularz niezbędny przy składaniu wniosku o zwrot kosztów kształcenia dla spółek