Urząd Gminy

22.02.2011
Oświata

1. Druk zgłoszenia zawarcia umowy z młodocianym pracownikeim
Opis: Druk zgłoszenia zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy.


2. Wniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Opis: Wzór wniosku o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Do wniosku należy dołączyć : 1. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu przez młodocianego 2. Kwalifikacje pracodawcy ( tytuł mistrza, dyplom i inne) 3. Kwalifikacje pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

3.Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(obowiązuje_do_dnia_14.11.2014_r.).pdf

Opis: formularz niezbędny przy składaniu wniosku o zwrot kosztów kształcenia dla pracodawców

4. OŚWIADCZENIE PRACODAWCY

Opis : Oświdczenie pracodawcy dotyczące przepisów RODO

5. OŚWIADCZENIE PRACODAWCY - STATUS RZEMIEŚLNIKA

Opis : Oświdczenie pracodawcy o jego statusie rzemieślnika.

6. OŚWIADCZENIE MŁODOCIANY

Opis : Oświdczenie młodocianego dotyczące przepisów RODO

7. OŚIWDCZENIE MŁODOCIANEGO O ZAMIESZKIWANIU NA TERENIE GMINY.

Opis :Oświdczenie młodocianego pracownika o zamieszkaniu na terenie gminy Lasowice  Wielkie.

8. Oświadczenie o otrzymowanej pomocy deminis
Opis:
OSWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOSCI POMOCYDE MINIMIS

 

9. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy deminimis
Opis:
OSWIADCZENIE O NIE OTRZYMYWANIU POMOCY DE MINIMIS

 

10. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11


11   . Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

Opis: formularz niezbędny przy składaniu wniosku o zwrot kosztów kształcenia dla spółek.