Aktualności

19.10.2018
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie
dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lasowice Wielkie

dotyczące konsultacji projektu
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

Na podstawie uchwały Nr XLIII-282/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zapraszam

zainteresowanie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

GMINY LASOWICE WIELKIE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

Konsultacje trwają od 26 października 2018 r. do 03 listopada 2018 r.

Treść projektu PROGRAMU jest dostępna na stronie internetowej www.lasowicewielkie.pl oraz www.bip.lasowicewielkie.pl.

Uwagi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.

Do pobrania :

1. OGŁOSZENIE o konsultacjach projektu programu

2. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2019 -projekt

3. Uchwala_word

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

/-/ Daniel Gagat

Pliki do pobrania:
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY