Aktualności

06.03.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Tułach 39 b.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE OGŁASZA

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego

w Tułach nr 39 b.

 

1.

Oznaczenie przedmiotu najmu

Lokal mieści się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach 39 b oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 201/1 , k.m. 5 zawartej w KW 36532 stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie

 

2.

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy o powierzchni 25,00 m 2 wraz z zapleczem magazynowym o powierzchni 18,80 m 2

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Sklep spożywczo-przemysłowy

4.

Cena wywoławcza czynszu

Cena wywoławcza czynszu : 111,34 zł ( brutto ) miesięcznie. Postąpienie : nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej

5.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu

Do dnia 10 każdego miesiąca

6.

Zasady aktualizacji opłat

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie ustalania minimalnych stawek za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie

 

7.

Okres wynajmu

Na okres 3 lat od daty podpisania umowy

 

8.

Informacje dodatkowe

Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności gospodarczej

 

Przedmiotem przetargu jest cena brutto za najem lokalu użytkowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r o godz. 9-tej w sali USC – pok. nr 22 na I piętrze.

Umowa najmu zawierać będzie następujące warunki:

Ponoszenie dodatkowych opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz należny podatek.

Czynsz płatny będzie do dnia - 10 każdego miesiąca na konto na podstawie otrzymanej faktury.

W przypadku nie uregulowania czynszu przez kolejne dwa okresy płatności lub nie dotrzymania warunków w zakresie utrzymania pomieszczeń w należytym stanie, bądź poddzierżawienie lokalu osobie trzeciej bez uzgodnienia z wynajmującym , umowa najmu zostanie wypowiedziana w ciągu 7 dni a najemca zobowiązany będzie do przywrócenia rzeczy najmowanej do stanu poprzedniego. W innych przypadkach umowa najmu lokalu, może być wypowiedziana przez każdą za stron w formie pisemnej za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

 

Przeprowadzenie remontu, adaptacji oraz wyposażenie pomieszczeń w dodatkowe urządzenia itp. nie będzie miało wpływu na obniżenie czynszu. Wynajmujący nie będzie zwracał kosztów poniesionych przez najemcę z tytułu remontów i adaptacji pomieszczenia.

Umowa najmu zostanie podpisana w ciągu 14 dni od zakończenia przetargu. Objęcie lokalu w najem nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie, wadium ulega przepadkowi i ogłasza się ponowny przetarg.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST :

Wpłacenie wadium w wysokości : 100,00 zł do dnia 24 marca 2017 r ( liczy się data wpływu środków pieniężnych na rachunku urzędu ) na konto w Banku Spółdzielczym Namysłów Oddział Lasowice Małe nr konta 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003 . Wadium zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od jego zakończenia.

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, uczestnik przetargu może wnieść skargę do Wójta Gminy Lasowice Wielkie w ciągu 7 dni od jego zakończenia.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. nr 3, I p. tutejszego urzędu lub telefonicznie pod nr : 77 417 54 75.

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy Lasowice Wielkie – www.lasowicewielkie.pl i BIP.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat