Aktualności

14.04.2015
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Ciarce nr 28 b.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  LASOWICE  WIELKIE

o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Ciarce nr 28 b.

1.

Oznaczenie przedmiotu najmu

Lokal mieści się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Ciarce nr 28 b oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 288/92, k.m. 3 zawartej  w   KW 37608 stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie

2.

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy o powierzchni 38,50 m 2 wraz z zapleczem magazynowym o powierzchni 21,00 m 2

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Sklep spożywczo-przemysłowy

4.

Cena wywoławcza czynszu

Cena wywoławcza czynszu  :  193,29 zł   ( brutto ),

Postąpienie : nie mniej niż 1 %  ceny wywoławczej

5.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu

Do dnia 20 każdego miesiąca na wskazane konto na podstawie otrzymanej faktury.

6.

Zasady aktualizacji opłat

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie ustalania minimalnych stawek za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie

7.

Okres wynajmu

Na okres 3 lat od daty podpisania umowy

8.

Informacje dodatkowe

Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności gospodarczej

Przedmiotem przetargu jest cena brutto za najem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 18-05-2015 r o godz. 9-tej w sali USC – pok. nr 22 na I piętrze.

Umowa najmu zawierać będzie następujące warunki:

Ponoszenie dodatkowych opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz należny podatek.

W przypadku nie uregulowania czynszu przez kolejne dwa okresy płatności lub nie dotrzymania warunków w zakresie utrzymania pomieszczeń w należytym stanie, bądź poddzierżawienie lokalu osobie trzeciej bez uzgodnienia z wynajmującym , umowa najmu zostanie wypowiedziana w ciągu 7 dni a najemca zobowiązany będzie do przywrócenia rzeczy najmowanej do stanu poprzedniego. W innych przypadkach umowa najmu lokalu, może być wypowiedziana przez każdą za stron w formie pisemnej za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przeprowadzenie remontu, adaptacji oraz wyposażenie pomieszczeń w dodatkowe urządzenia itp. nie będzie miało wpływu na obniżenie czynszu. Wynajmujący nie będzie zwracał kosztów poniesionych przez najemcę z tytułu remontów i adaptacji pomieszczenia.

Umowa najmu zostanie podpisana w ciągu 14 dni od zakończenia przetargu. Objęcie lokalu w najem nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie, wadium ulega przepadkowi i ogłasza się ponowny przetarg.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST :

Wpłacenie wadium w wysokości : 100,00 zł do dnia 15 - 05 -2015 r ( liczy się data wpływu środków pieniężnych na rachunku urzędu ) na konto w Banku Spółdzielczym Namysłów Oddział Lasowice Małe nr konta 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003 . Wadium zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od jego zakończenia.

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, uczestnik przetargu może wnieść skargę do Wójta Gminy Lasowice Wielkie w ciągu 7 dni od jego zakończenia.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. nr 3, I p. tutejszego urzędu lub telefonicznie pod nr : 77 417 54 75.

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy Lasowice Wielkie – www.lasowicewielkie.pl i BIP.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

/ - / Daniel Gagat

Lasowice Wielkie, 2015 – 04 - 14