Aktualności

20.02.2013
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie
dotyczące konsultacji projektu UCHWAŁY DOT. WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lasowice Wielkie

dotyczące konsultacji projektu

UCHWAŁY DOT. WZORU DEKLARACJI

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Na podstawie uchwały Nr XLIII-282/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zapraszam

zainteresowanie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do wzięcia udziału w konsultacjach

UCHWAŁY O WZORZE
DEKLARACJI

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Konsultacje trwają od 19 do 27 LUTEGO 2013 r.

Treść projektu REGULAMINU jest dostępna na stronie internetowej www.lasowicewielkie.pl oraz www.bip.lasowicewielkie.pl.

Uwagi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk@lasowicewielkie.pl

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

Daniel Gagat

Pliki do pobrania: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami