Aktualności

19.02.2013
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie
dotyczące konsultacji projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lasowice Wielkie

dotyczące konsultacji projektu

REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

Na podstawie uchwały Nr XLIII-282/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zapraszam

zainteresowanie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

Konsultacje trwają od 18 do 26 LUTEGO 2013 r.

Treść projektu REGULAMINU jest dostępna na stronie internetowej www.lasowicewielkie.pl oraz www.bip.lasowicewielkie.pl.

Uwagi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk@lasowicewielkie.pl

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

Daniel Gagat

 

Pliki do pobrania:
PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE