Ogłoszenia o przetargach

05.08.2014
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn.zm ) podaje do publicznej wiadomości, że został ogłoszony drugi przetarg ustny nieogranicz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn.zm )

podaje do publicznej wiadomości,

że został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie położonej w obrębie geodezyjnym Laskowice

1. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Lasowice Wielkie w Banku Spółdzielczym

Namysłów oddział Lasowice Małe nr konta 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003. Warunek

wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w

rachunku organizatora przetargu nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do dnia                         05 września  2014 r.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

99A w Sali nr 04 (na parterze) o następujących godzinach:

godz. 900 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Laskowice o numerze ;

dz. nr 2, k.m. 13 o powierzchni 0,1216 ha, KW OP1U/00024781/2, wartość : 18.250,00 zł,

godz. 915 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Laskowice o numerze ;

dz. nr 359/19, k.m. 7 o powierzchni 0,1100 ha, KW OP1U/00042210/1, wartość : 9.100,00 zł.

3. Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po

rozstrzygnięciu przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który wygrał przetarg zostanie zaliczone

na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości.

4. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy Lasowice Wielkie w przypadku, gdy

osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

5. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia

umowy notarialnej kupna – sprzedaży.

6. Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.

7. 1. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport),

2) osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej - aktualny wypis z właściwego

rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski,

3) pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub

pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego),

4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego   –  pisemną zgodę współmałżonka,

5) dowód wpłaty wadium.

7. 2. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 skutkować będzie nie   dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

W/w nieruchomość jest opisana szczegółowo w operacie szacunkowych dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99 A, pok. Nr 3, I. p.

Z regulaminem przetargu wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie ( pok. Nr 3, I p. ) jak również na stronie www.bip.lasowicewielkie.pl

Wójt Gminy

/ - / Daniel Gagat