Ogłoszenia o przetargach

27.04.2011
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późn.zm/ podaje do publicznej wiadomości ;

że został ogłoszony pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Laskowice ;

 

I. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Lasowice Wielkie w Banku Spółdzielczym

Namysłów Oddział Lasowice Małe nr konta 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003. Warunek

wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w

rachunku organizatora przetargu nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do dnia

27 maja 2011 r.

II. Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

99A w Sali nr 04 (na parterze) o następujących godzinach:

 

godz. 9.00 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Laskowice o numerze

359/19  k.m. 7 o powierzchni 0,1100 ha;

 

III. Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po

rozstrzygnięciu przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który wygrał przetarg zostanie zaliczone

na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości.

IV. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy Lasowice Wielkie w przypadku, gdy

osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

V. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia

umowy notarialnej kupna – sprzedaży.

VI. Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.

VII. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem

zobowiązań.

VIII. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);

2) osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej - aktualny wypis z właściwego

rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski;

3) pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub

pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego);

4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego –

pisemną zgodę współmałżonka;

5) dowód wpłaty wadium.

IX. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 skutkować będzie nie

dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

W/w nieruchomości są opisane szczegółowo w operatach szacunkowych dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99 A, pok. Nr 3, I. p.

Z regulaminem rokowań wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie ( pok. Nr 3, I p. ) jak również na stronie www.bip.lasowicewielkie.pl

 

     Wójt Gminy

/ - / Daniel Gagat