Aktualności

09.08.2012
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn.zm ) podaje do publicznej wiadomości,

Lasowice Wielkie, 2012 – 08 – 08

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn.zm )

podaje do publicznej wiadomości,

 

że został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Chudoba

1. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Lasowice Wielkie w Banku Spółdzielczym

Namysłów oddział Lasowice Małe nr konta 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003. Warunek

wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w

rachunku organizatora przetargu nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do dnia

07 września 2012 r.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

99A w Sali nr 04 (na parterze) o następujących godzinach:

godz. 900 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Chudoba o numerze

35/33 k.m. 2 o powierzchni 0,2294 ha,

godz. 915 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Chudoba o numerze

35/34 k.m. 2 o powierzchni 0,2268 ha,

godz. 930 - przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Chudoba o numerze

35/35 k.m. 2 o powierzchni 0,2014 ha.

3. Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po

rozstrzygnięciu przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który wygrał przetarg zostanie zaliczone

na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości.

4. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy Lasowice Wielkie w przypadku, gdy

osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

5. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia

umowy notarialnej kupna – sprzedaży.

6. Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.

7. Nieruchomości nr 35/33 i 35/34 są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi – służebność gruntowa przesyłu.

8. 1. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport),

2) osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej - aktualny wypis z właściwego

rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski,

3) pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub

pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego),

4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego    pisemną zgodę współmałżonka,

5) dowód wpłaty wadium.

8. 2. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 skutkować będzie nie   dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

9. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 czerwca 2012 roku.

 

W/w nieruchomości są opisane szczegółowo w operatach szacunkowych dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99 A, pok. Nr 3, I. p.

Z regulaminem przetargu wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie ( pok. Nr 3, I p. ) jak również na stronie www.bip.lasowicewielkie.pl

 

     Wójt Gminy

/ - / Daniel Gagat