Aktualności

04.08.2016
Obwieszczenie - wyłożenie do publicznego wglądu Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lasowice Wielkie
Obwieszczenie - wyłożenie do publicznego wglądu Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lasowice Wielkie

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.) informujemy, że:

wykłada się do publicznego wglądu opracowanie

„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lasowice Wielkie”

Dokument wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Gminy Lasowice Wielkie pod adresem http://bip.lasowicewielkie.pl na okres 21 dni, tj. od dnia 05 sierpnia do dnia 26 sierpnia 2016 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane problematyką opracowania, mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do przedmiotowego dokumentu w formie pisemnej. Wnioski i uwagi prosimy składać na przygotowanym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich lub przesyłając formularz w postaci elektronicznej na adres e-mail: ds_rgk@lasowicewielkie.pl.

Osoba do kontaktu: Pani Diana Promna – tel.: 77 417 54 86.

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Daniel Gagat

Projekt założeń

Formularz uwag