Aktualności

01.09.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie
Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie o rozpoczęciu konsultacji

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie

Nr 194/2016, z dnia 01 września 2016 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie o rozpoczęciu konsultacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE Z DNIA 01 WRZEŚNIA 2016 r.


Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 5 ust. 3 pkt. a uchwały  Nr IV/23/2015 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lasowice Wielkie, Wójt Gminy Lasowice Wielkie zawiadamia, iż przedmiotem konsultacji społecznych jest wzorcowy projekt statutu sołectwa, dotyczący zmiany statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Lasowice Wielkie, tj. sołectwo: Chocianowice, Ciarka, Gronowice, Lasowice Małe, Jasienie, Oś, Tuły, Laskowice, Trzebiszyn, Lasowice Wielkie, Chudoba, Wędrynia, Szumirad..

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 15 września i trwać będą do 15 listopada 2016 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: wyłożenia wzorcowego projektu statutu sołectwa :

w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie – pok. nr 2

w Biuletynie Informacji Publicznej,

na stronie internetowej Gminy,

u poszczególnych Sołtysów

Zgłaszanie uwag, opinii i wniosków w formie pisemnej należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres : ug@lasowicewielkie.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99 A, 46-282 Lasowice Wielkie oraz będą przyjmowane przez : Wójta, Radnych i Sołtysów.

Do pobrania :

1. Zarządzenie.pdf

2. Formularz do konsultacji.pdf