Aktualności

30.03.2015
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 30 marca 2015 roku Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm. ) w związku z uchwałą Rady Gminy Lasowic

 

LOKALE WYBORCZE W DNIU GŁOSOWANIA BĘDĄ OTWARTE W GODZINACH OD 700 DO 2100

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 5 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 4 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Lasowice Wielkie o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r.

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99 A, pokój nr 3 lub 8 ( I piętro) albo pod nr telefonu 77 417 54 75 lub 77 417 54 79.

 

 

( - ) Daniel Gagat

Wójt Gminy Lasowice Wielkie