Aktualności

12.02.2020
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie kluczborskim
W 2020 roku w powiecie kluczborskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie kluczborskim

W 2020 roku w powiecie kluczborskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

I. Kluczbork - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork

czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja

Możliwość przeprowadzania nieodpłatnej mediacji w piątki

II. Wołczyn - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rzeczna 3, 46-250 Wołczyn

czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00

Punkt prowadzony jest przez adwokatów i radców prawnych

Możliwość przeprowadzania nieodpłatnej mediacji we wtorki i środy

III. Byczyna - Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji

Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 9.00 do 13.00,

środa od godz. 13.00 do 17.00

Punkt prowadzony jest przez Fundację Młodzi Ludziom

Możliwość przeprowadzania nieodpłatnej mediacji we wtorki i piątki

UWAGA!

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić.

Można to zrobić telefonicznie pod nr tel.: 663-112-118 (poniedziałek, środa, piątek - godz. 9.00-13.00)

Kto może uzyskać pomoc prawną

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

 4. nieodpłatną mediację lub

 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

  Nieodpłatna mediacja

  Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

 4. przeprowadzenie mediacji;

 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

  Więcej informacji na stronie:

  http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/pomoc_prawna_2020.htm

  Zapraszamy do korzystania z porad