Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

02.02.2015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny została wybrana Pani Agnieszka Piątek z Olesna.
24.07.2014
Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" ma prawo do:
21.07.2014
I. Informacje ogólne Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkin