Aktualności

08.09.2015
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.09.2015
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY PAN RAJMUND KINDER INFORMUJE MIESZKAŃCÓW GMINY,
01.09.2015
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" przeprowadza badania, w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, których celem jest poznanie Państwa opinii na temat kierunku rozwoju obszaru Doliny Stobrawy tj. gmin: Byc
28.08.2015
NZOZ MAMMO-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I USŁUG MEDYCZNYCH ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE MAMMOBUS PRZYJEŻDŻA DO CIEBIE!!!
19.08.2015
Podczas spotkań mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat problemów i potrzeb a także silnych i słabych stron obszaru, w którym żyją oraz ich wpływu na codzienne życie a także ustalić cele w LSR do roku 2020. W spotkaniach mogą ucze
19.08.2015
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015 – 2025”
18.08.2015
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2015 roku przez organizacje pozarządowe
27.07.2015
INFORMACJA Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2015 r. na terenie gminy Lasowice Wielkie o godz. 17.00 odbędzie się głośna próba syren alarmowych - ciągły sygnał dźwiękowy, trwający 1 minutę w 71-pierwszą rocznic
22.07.2015
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2015