Aktualności

18.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
10.11.2015
dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016
28.10.2015
Szanowni Państwo! Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą ofertą niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorców.
12.10.2015
Informuję, że w związku z zaplanowanym ćwiczeniem RENEGADE-SAREX 15/II na terenie kraju w dniach 13 i 14 października 2015 r. przewiduje się możliwość uruchomienia syren alarmowych.
17.09.2015
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 17 września 2015 roku
08.09.2015
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko