Aktualności

28.05.2018
Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej Łosiów 2018

REGULAMIN KONKURSU

Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej

Łosiów 2018

I. OPIS KONKURSU

Celem Konkursu jest:

• Wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich.

• Uhonorowanie pracy wolontariuszy.

• Zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim dla jego integracji, aktywizacji i rozwoju.

• Popularyzowanie odpowiedzialnych postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich.

II. WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY

Obszary działań jakie brane są pod uwagę:

• Osiągnięcia w rozwijaniu oświaty pozaszkolnej.

• Szczególne zaangażowanie w organizację działań edukacyjnych i integracyjnych na wsi.

• Osiągnięcia w rozwijaniu wolontariatu na rzecz edukacji wiejskiej.

• Działania na rzecz poprawy warunków życia społeczności wiejskiej.

Beneficjantami Nagrody mogą być:

• Pracownicy naukowi instytutów, jednostek badawczych, uczelni.

• Nauczyciele szkół rolniczych i szkół mających siedzibę na terenach wiejskich.

• Doradcy rolniczy

• Pracownicy jednostek obsługujących rolnictwo.

• Pracownicy i członkowie samorządów, wójtowie i burmistrzowie działający na terenach obszarów wiejskich.

• Członkowie organizacji pozarządowych.

• Wolontariusze pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na obszarach wiejskich.

III. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

2. O wyborze kandydatów decyduje Komisja Konkursowa, która wyłoni listę laureatów i wyróżnionych.

3. Wszystkimi sprawami organizacyjnymi, ogłaszaniem Konkursu, powołaniem i obsługą Komisji Konkursowej, korespondencją i prowadzeniem pełnej dokumentacji zajmuje się Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska OODR Łosiów.

4. Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 20 września br., podczas seminarium podsumowujące konkurs w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

IV. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE NAGRODY

1. Konkurs „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” jest ogłaszany co roku przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

2. Kandydata do Nagrody należy zgłosić do dnia 20 sierpnia 2018r. podając wszystkie informacje niezbędne do identyfikacji (karta zgłoszenia):

· Nazwę i adres jednostki zgłaszającej

· Imię i nazwisko kandydata

· Dokładny adres, telefon do kontaktu

· Zdjęcie kandydata

· Zgodę kandydata na udział w Konkursie

3. Informacje o Kandydacie i jego osiągnięciach należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej (np.CD) na adres;

Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ul.Główna 1, 49-330 Łosiów, z dopiskiem:

Najaktywniejszy Lider społeczności wiejskiej”, lub e-mail oodr@oodr.pl , renata.huk@oodr.pl.

 Życiorys uwzględniający pracę na rzecz środowiska wiejskiego

 Opis zakresu podejmowanych działań (rodzaj pracy, na jakim obszarze, kto był odbiorcą)

 Kopie dokumentów potwierdzające dane osiągnięcie, zrealizowany projekt, mogą też być wycinki prasowe, oświadczenia osób uczestniczących w danej inicjatywie

Prosimy nie przesyłać dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. o ukończonym szkoleniu, kursie, studiach).

 Co najmniej dwie rekomendacje.

4. Przesłane informacje i dokumenty nie będą zwracane.

5. Wszystkie osoby zgłoszone do konkursu otrzymają pisemne zaproszenia na podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród.

V. KRYTERIA OCENY KANDYDATA

1. Pod uwagę będą brani tylko Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne, a komplet wymaganych o nich dokumentów zostały przesłane do OODR do dnia 20 sierpnia 2018r.

2. Działania na rzecz integracji społeczeństwa wiejskiego.

3. Działania na rzecz edukacji i integracji młodzieży wiejskiej.

4. Innowatorskie pomysły związane z pracą na rzecz środowiska wiejskiego.

5. Potwierdzone osiągnięcia oraz okres działalności (np. wydawnictwa, publikacje).

6. Przy ocenie Kandydata będzie brana pod uwagę, tylko praca wykraczająca poza obowiązki wynikające z umowy o pracę (wolontariat).