Aktualności

03.04.2020
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców, dostępny pod adresem https://pfr.pl/tarcza.

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMENT POLITYKI RODZINNEJ

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 73, fax +48 22 529 06 61

www.mpips.gov.pl; E-Mail: info@mpips.gov.pl


Warszawa, 2 kwietnia 2020 r.

DSR-V.832.16.2020.PR

Pani/Pan

Dyrektor

Wydziału

-według rozdzielnika-

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w związku z podpisaniem w dniu 31 marca br. przez
Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
, został opracowany Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców, dostępny pod adresem https://pfr.pl/tarcza.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 15e. ww. nowelizacji, w przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację programów, o których mowa
w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2020 r. poz. 326) nie podlegają zwrotowi.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, trudną dla podmiotów prowadzących instytucje opieki, uprzejmie proszę o pilne przekazanie wszystkim zainteresowanym powyższych informacji.

Dorota Gierej

Zastępca Dyrektora

Departamentu Polityki Rodzinnej