Ogłoszenia o przetargach

11.04.2011
Lasowice Wielkie: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych Gminy Lasowice Wielkie
Lasowice Wielkie: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych Gminy Lasowice Wielkie w roku szkolnym 2011/2012 i dowóz do szkół. Numer ogłoszenia: 72898 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011 OGŁOSZENIE O Z

Lasowice Wielkie: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych Gminy Lasowice Wielkie w roku szkolnym 2011/2012 i dowóz do szkół.
Numer ogłoszenia: 72898 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie , Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych Gminy Lasowice Wielkie w roku szkolnym 2011/2012 i dowóz do szkół..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest nabycie biletów miesięcznych szkolnych dla dzieci i młodzieży na przejazdy środkami komunikacji publicznej realizowanymi w ramach przewozów regularnych (w liczbie ok. 313 uczniów ) oraz dowozy do szkół ( 12 uczniów).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w prowadzonym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę licencji bądz zezwoleń na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób ważnej dla całego okresu objętego zamówieniem. Oceny spełnienia warunku Zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena tego warunku prowadzona będzie na podstawie złożonego oświadczenia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena tego warunku prowadzona będzie na podstawie złożonego oświadczenia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena tego warunku prowadzona będzie na podstawie złożonego oświadczenia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena tego warunku prowadzona będzie na podstawie złożonego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·          

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lasowicewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 20 I piętro w : Urzad Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (pok. nr 1 - I piętro) siedziby Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich , 46-282 Lasowice Wielkie 99A..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dojazdy do szkół na trasie Tuły - Laskowice - Lasowice Wielkie..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczniów dojeżdżających na trasie do szkół ogółem 58 w tym objęta obowiązkiem wynikającym z art. 17.1 ustawy o systemie oświaty w liczbie 53. Długość trasy z drogą powrotną ok. 20 km..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.06.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dojazdy do szkół na trasie Trzebiszyn-Lasowice Wielkie – Chudoba –Wędrynia -Chudoba-Lasowice Wielkie.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczniów dojeżdżających na trasie ogółem 54 w tym objęta obowiązkiem wynikającym a art. 17.1 ustawy o systemie oświaty w liczbie 41 długość trasy z drogą powrotną ok. 15 km.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.06.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dojazdy do szkół na trasie Szumirad – Wędrynia - Chudoba-Lasowice Wielkie.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczniów dojeżdżających na trasie ogółem 54 w tym objęte obowiązkiem wynikającym z art. 17.1 ustawy o systemie oświaty w liczbie 39. Długość trasy z drogą powrotną ok. 30 km..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.06.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: dojazdy do szkół na trasie Gronowice- Lasowice Małe- Chocianowice.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczniów dojeżdżających na trasie do szkół ogółem 36 w tym objęta obowiązkiem wynikającym z art. 17.1 ustawy o systemie oświaty w liczbie 36. Długość trasy z drogą powrotną ok. 20 km..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.06.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: dojazdy do szkół na trasie Ciarka- Kolonia Ciarka - Bąków - Chocianowice..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczniów dojeżdżających na trasie do szkół ogółem 40 w tym objęta obowiązkiem wynikającym z art. 17.1 ustawy o systemie oświaty w liczbie 40. Długość trasy z drogą powrotną ok. 20 km..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.06.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: dojazdy do szkół na trasie Kolonia Jasienie - Jasienie - Lasowice Małe - Chocianowice.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczniów dojeżdżających na trasie do szkół ogółem 35 w tym objęta obowiązkiem wynikającym z art. 17.1 ustawy o systemie oswiaty w liczbie 35. Długość trasy z drogą powrotną ok. 20 km..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.06.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.