Aktualności

19.08.2019
KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
OGŁOSZENIE KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) NA TERENIE AGLOMWERACJI „TRZEBISZYN”,

OGŁOSZENIE

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

NA TERENIE AGLOMWERACJI „TRZEBISZYN”,

w skład której wchodzą następujące miejscowości:

Chudoba, Laskowice, Lasowice Wielkie, Trzebiszyn, Tuły, Wędrynia

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy Lasowice Wielkie rozpoczną w miesiącu wrześniu 2019 r. kontrolę nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe. Podczas przeprowadzonej kontroli będą sprawdzane dokumenty (rachunki) potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Informacje w zakresie podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są dostępne pod nr tel.: 77 417 54 80.

UWAGA!

W przypadku nieruchomości podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej ogłoszenie nie obowiązuje.

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Daniel Gagat