Aktualności

01.06.2017
KONKURS KIERUNEK FIO
Informuję, że Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie na:

1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.
Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.
Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora.
Termin składania wniosków: 22.05.2017 r. – 12.06.2017 r.
Limit dostępnych środków: 272 000,00 zł
Beneficjenci:
1. Młoda organizacja pozarządowa (do 30 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego.
Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, tj.:
•    osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
•    stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
•    spółdzielnia socjalna;
•    stowarzyszenie zwykłe;
•    spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. Grupa nieformalna
To nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.
3. Grupa samopomocowa
To grupa min trzech pełnoletnich osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków.
Czas realizacji projektów: Projekty można realizować w okresie od 1 lipca do 15 listopada 2017 r.
Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej http://dotacje.dolinastobrawy.pl/kierunek-fio-2017-nabor-wnioskow/