KOMUNIKAT DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY!!!

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU

ul. Wrocławska 172, 45-835 Opole

tel./fax (77) 457-55-39, 474-46-19,457-56-08

www.piorin.gov.pl/opole, e-mail: wi-opole@piorin.gov.pl


KOMUNIKAT

DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY!!!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że opublikowane zostały akty prawne:

- Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie,

- Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 lutego 2014 r uchylająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte.

 

Zgodnie z ww. aktami prawnymi Diabrotica virgifera virgifera – zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa, została skreślona z listy organizmów kwarantannowych oraz zostały zniesione szczegółowe obowiązki fitosanitarne, dotyczące zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Diabrotica virgifera.

Jednocześnie informuję, że ukazały się Zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera Le Conte na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność. W zaleceniach przedkłada się nad chemiczne metody zwalczania tego szkodnika, metody biologiczne, fizyczne i inne niechemiczne metody, tj.

- zmianowanie upraw,

- stosowanie biologicznych środków kontroli,

- dostosowanie terminu siewu kukurydzy, w taki sposób by kiełkowanie nie zbiegało się z wylęganiem

larw,

- czyszczenie maszyn rolniczych, usuwanie samosiewów roślin kukurydzy i inne środki higieny.

Treść zaleceń dostępna jest na stronie www.piorin.gov.pl.

 

Opole,17.02.2014 r.

Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Opolu

Izabela Kik