Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

24.07.2014
Język migowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich
Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" ma prawo do:

Język migowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" ma prawo do:

1)   załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej.

Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2)   kontaktu z ośrodkiem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej – gops@lasowicewielkie.pl,
  • korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej umieszczonej na stronie internetowej Urzędu Gminy Lasowice Wiekie (e-PUAP),
  • przesyłanie faksu pod numer 77-417-54-91.

3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.

  • tłumacza PJM (polski język migowy),
  • tłumacza SJM (system językowo - migowy),
  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku (do pobrania na stronie).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do pobrania : wniosek.doc