Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17.01.2013
Informacje Ogólne GOPS

 

 

Pomoc społeczna – jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń (np. zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały);

- pracy socjalnej;

- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

W ramach systemu pomocy społecznej wyróżnia się:

- pomoc w instytucjach opiekuńczych typu : domy pomocy społecznej;

- pomoc finansową;

- pomoc usługową;

- pomoc rzeczową.

 

Tereny działania:

I teren obsługuje Pani Ewa Dąbek –( specjalista pracy socjalnej) – Ciarka, Kolonia Ciarka, Chocianowice, Gronowice, Lasowice Małe, Jasienie, Trzebiszyn, Chudoba.

II teren obsługuje Pani Krystyna Radlok – (specjalista pracy socjalnej) – Wędrynia, Szumirad, Lasowice Wielkie, Tuły, Laskowice, Oś.